kaertor

Confidencialidade

Confidencialidade

A FUNDACIÓN KÆRTOR, está obrigada a manter e tratar de forma confidencial toda a información á que pode acceder a través da súa comunicación por parte de terceiros a través do sitio web (http://www.kaertorfoundation.org) con motivo da súa actividade e que estará cualificada para todos os efectos como propiedade confidencial ou exclusiva do seu remitente, o que, pola súa natureza ou polas circunstancias nas que se produzca a sua comunicación, debe considerarse de boa fe que é confidencial.

A Información Confidencial non perderá tal carácter polo feito de que con posterioridade a su revelación se modifique o seu soporte ou estructura, sea extractada ou utilizada en outros documentos ou materiais. A existencia da colaboración comercial entre ambas sociedades, o intercambio de Información, a súa finalidade, as conversas, e os seus resultados teñen tamén a consideración de Información Confidencial.

A obriga previa de condifencialidade non será de aplicación á Información (i) que sexa accesible ao público (sempre que o seu coñecemento público sexa fruto de causa distinta á infracción da obriga de confidencialidade por parte do seu remitente ou o titular da mesma); (ii) que se publicase antes da data de incorporación a esta páxina web; (iii) xa está en posesión da FUNDACIÓN e non está suxeito a ningún outro acordo de confidencialidade entre as Partes; (iv) é recibido a través de terceiros sen restricións e sen implicar o incumprimento desta obriga de acordo de confidencialidade; (v) ou que deba ser revelada para para cumprir unha orde de natureza xudicial ou administrativa (caso en que a FUNDACIÓN informará inmediatamente ao remitente desta circunstancia).

A FUNDACIÓN no pode utilizar a Información Confidencial con fins comerciais ou competitivos, senón só na forma que sexa necesaria para cumprir coas obrigacións que se poidan supor na relación que se desenvolverá entre as partes.
A FUNDACIÓN no adquirirá ningún dereito de propiedade intelectual, industrial o de outro tipo sobre a Información recibida e respetará os dereitos que sobre la misma ostente o Remitente agás pactos posteriores que poidan modificar esta mención.